Zamknij

Gdzie można znaleźć projekty uchwał? Porządek obrad sesji 25 listopada: 1. Otwarcie obrad XXXVI sesji i stwierdzenie quorum. 2. Wybór sekretarza obrad- podjęcie uchwały. 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji- podjęcie uchwały. 4. Informacja Przewodniczących komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym. 5. Informacja Burmistrza Kruszwicy o pracy w okresie międzysesyjnym. 6. Realizacja uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 rok. 7. Polityka senioralna w Gminie Kruszwica. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2021 r. 9. Podjęcie uchwały sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszwica na lata 2021 – 2030. 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kruszwica na 2022 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości. 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych. 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kruszwica oraz określenia granic obwodów tych szkół. 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chełmce, Gmina Kruszwica. 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyległego do ulicy Dobrej w miejscowościach Kruszwica i Grodztwo, Gmina Kruszwica. 21. Podjęcie uchwały zmieniającej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica. 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kruszwicy. 23. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Kruszwica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. 24. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior+” w Kruszwicy. 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych. 26. Wolne wnioski. 27. Zamknięcie obrad sesji.16-11-2021 20:48:51

Mieszkaniec
41

komentarz (2)

UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


3 1

https://gniewkowo.eu/pl/11_wiadomosci/5983_niespodzianka-na-sesji-burmistrz-bez-podwyzki.html 19:52, 17.11.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz