Zamknij

Promuj to ogłoszenie

Instruktor ds. kulturalno-oświatowych Dom Dziennego Pobytu w Pakości

Data dodania: 2019-10-15 16:19:10ID: 226

[email protected]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości ogłasza nabór na instruktora ds. kulturalno-oświatowych w Domu Dziennego Pobytu ?Senior+?
Wymagania niezbędne:
1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych.
2. Wykształcenie wyższe o kierunkach:
- edukacja kulturalno-oświatowa;
- pedagogika geriatryczna;
- terapia zajęciowa, andragogika;
- studia pedagogiczne innych specjalizacji tylko z doświadczeniem pracy z osobami starszymi.
3. Staż pracy min. 3 lata, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w jednostkach opieki nad osobami starszymi.
4. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ściganie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
6. Nieposzlakowana opinia.
7. Posiadanie pełnych zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
8. Umiejętność obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:
1. Szerokie umiejętności w zakresie animacji społecznej.
2. Umiejętność pracy z osobami starszymi.
3. Samodzielność, odpowiedzialność za powierzone zadania.
4. Umiejętność organizacji pracy własnej i w zespole.
5. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
6. Wysoka kultura osobista i miłe usposobienie.
7. Dyspozycyjność, obowiązkowość i kreatywność.

Zakres wykonywanych zadań:
1. Czynne uczestnictwo w zespole terapeutyczno- opiekuńczym.
2. Opracowywanie ramowych planów zajęć oraz sprawozdań z prowadzonej działalności.
3. Współpraca w jednostkami organizacyjnymi Gminy, Ośrodkiem Kultury, środkami masowego przekazu oraz innymi instytucjami działającymi w tym obszarze.
4. Aranżowanie spotkań, uroczystości, imprez kulturalno-oświatowych i turystycznych, również o zasięgu lokalnym.
5. Pozyskiwanie środków finansowych z dostępnych programów pomocowych na bieżącą działalność Domu.
6. Wykonywanie innych czynności związanych ze stanowiskiem pracy , jeżeli nie są one sprzeczne z Kodeksem Pracy i przepisami szczególnymi .
7. Motywowanie społeczności lokalnej, stowarzyszeń do uczestnictwa w życiu placówki.
8. Odpowiedzialność za powierzone mienie.
9. Dbanie o utrzymanie ładu i porządku w Domu Seniora.
10. Pracownik na tym stanowisku jest zobowiązany do zachowania tajemnicy służbowej.

Warunki Pracy:
1. Umowa o pracę od stycznia 2020 r.
2. Miejsce zatrudnienia Dom Dziennego Pobytu Senior+ w Pakości, ul. Św. Jana 14

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys.
2. List motywacyjny.
3. Kopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie, kopie zaświadczeń o odbytych kursach i innych formach doskonalenia zawodowego.
4. Kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy oraz referencje.
5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisk.
6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ściganie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
8. Konspekt zajęć z osobami starszymi-opracowanie własne.
9. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.

Składanie dokumentów:
Wyłącznie pocztą tradycyjną na adres Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość oraz pocztą elektroniczną na adres [email protected] , z dopiskiem ?Nabór na wolne stanowisko pracy w Domu Dziennego Pobytu Senior+?. Oferty będą przyjmowane do dnia 20.11.2019.
Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszone wyłącznie osoby spełniające wymagania niezbędne określone w zasdach naboru.


Promuj to ogłoszenie
REKLAMA
REKLAMA
© mojakruszwica.pl | Prawa zastrzeżone