Zamknij
REKLAMA

Zakres zadań na stanowisku: 1. Świadczenie specjalistycznych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Praccy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. z póz. zm. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, 2. Tworzenie prac wraz z uczestnikami w ramach terapii plastycznej, udział w wystawach, wernisażach promujących Dom, 3. Organizowanie i prowadzenie treningów umiejętności społecznych oraz zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych w poszczególnych pracowniach, 3. Praca w zespole wspierająco aktywizującym i realizowanie jego ustaleń, 4. Planowanie indywidualnych planów postępowania wspierająco aktywizujących dostosowanych do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań podopiecznych, 5. Prowadzenie działań zmierzających do integracji społecznej i zawodowej, 6. Monitorowanie przebiegu terapii zajęciowej, systematyczne uzupełnianie obowiązującej dokumentacji, 7. Wykonywanie pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, 8. Czynny udział w konkursach wewnętrznych oraz organizowanych przez inne instytucje, 9. Towarzyszenie uczestnikom domu w codziennych obowiązkach wynikających z planu zajęć, 10. Wspomaganie uczestników w komunikacji z otoczeniem, 11. Pobudzanie aktywności uczestników oraz ich opiekunów, 12. Pomoc w diagnozowaniu potrzeb i możliwości uczestników podczas zajęć, 13. Współpraca z zespołem wspierając-aktywizującym w tworzeniu rocznych planów, 14. Dowożenie uczestników na zajęcia i z zajęć terapeutycznych, 15. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
StPr/20/1623
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

rozwóz towarów w godz. 7-15 lub 11-19
StPr/20/1597
data rozpoczęcia pracy od 29.07.2020
wynagrodzenie od od 2 500 PLN