Zamknij
REKLAMA

Jak wnioskować o zmianę kontaktów z dzieckiem?

08.13, 30.06.2022 Materiał przy współpracy z Grzegorz Szwaciński

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów z dzieckiem, jeśli wymaga tego jego dobro.

Zmiana rozstrzygnięcia polega na tym, że ustalane są na nowo poprzednio zasądzone terminy i częstotliwość spotkań dziecka z rodzicem, pod warunkiem że uzasadniają to okoliczności. Aby zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów z dzieckiem, należy wystąpić do sądu opiekuńczego ze specjalnym wnioskiem (gotowy wzór wniosku o zmianę kontaktów z dzieckiem pobierzesz pod tym linkiem).

Zmiana kontaktów z dzieckiem w przepisach

O możliwości zmiany ustalonych kontaktów z dzieckiem czytamy w artykule 1133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z tym artykułem, sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli strona wykaże, że wymaga tego dobro dziecka.

Zmiana rozstrzygnięcia może odbywać się na dwa sposoby:

 • poprzez zmianę przednio ustalonych terminów czy częstotliwości spotkań rodzica z dzieckiem,
 • poprzez zniesienie zakazów, ograniczenia liczby godzin, zmianę sposobu i formy kontaktów, np. poprzez zezwolenie na spotkania z dzieckiem bez obecności drugiego rodzica czy też poprzez zezwolenie na zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu.

Jak złożyć wniosek o zmianę kontaktów z dzieckiem?

Aby zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów z dzieckiem, należy złożyć w sądzie specjalny wniosek o zmianę postanowienia. Warto pamiętać przy tym, że wniosek tego typu nie może dotyczyć zakazania kontaktów z dzieckiem.

Jeśli strona dąży do ograniczenia spotkań rodzica z małoletnim, powinna złożyć do sądu wniosek o zakazanie kontaktów. Sąd zakaże ich utrzymywania, jeśli kontakty rodzica z dzieckiem poważnie zagrażają dobru, zdrowiu lub życiu małoletniego.

Wniosek o zmianę rozstrzygnięcia w sprawie kontaktów z dzieckiem należy złożyć we właściwym sądzie rejonowym, w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Dokument musi zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowany,
 • imię i nazwisko stron, a także ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 • tytuł pisma;
 • treść wniosku oraz uzasadnienie,
 • podpis wnioskodawcy, przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • listę załączników.

Warto pamiętać, że przy rozpatrywaniu takiej sprawy liczą się nie tylko dowody, ale również wola dziecka, jeśli ze względu na swój wiek jest ono w stanie ją wyrazić.

Jakie dowody można dołączyć do wniosku o zmianę kontaktów z dzieckiem?

Zmiana kontaktów z dzieckiem powinna zostać odpowiednio uzasadniona. Wnioskodawca musi wykazać, że zwiększenie częstotliwości spotkań czy zmiana sposobu, w jaki się odbywają, ma na celu dobro dziecka.

Środkami dowodowymi w takiej sprawie mogą okazać się zatem:

 • opinie z placówek edukacyjnych,
 • zaświadczenia lekarskie,
 • zeznania świadków,
 • przesłuchanie małoletniego przez sędziego referenta, najczęściej w obecności psychologa,
 • opinie biegłych w ramach Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych.

Kto może wystąpić z wnioskiem o ustalenie lub zmianę kontaktów z dzieckiem?

Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem to prawo i obowiązek rodziców. Jest to obowiązek niezależny od władzy rodzicielskiej, co oznacza, że jeżeli rodzic został jej pozbawiony, to nadal ma prawo do kontaktów ze swoim dzieckiem i może dochodzić tego prawa przed sądem.

Zgodnie z jednym z wyroków Sądu Najwyższego: "Osobista styczność z dzieckiem nie jest atrybutem władzy rodzicielskiej i prawo do tego mają rodzice nawet wtedy, gdy władzy rodzicielskiej zostali pozbawieni. Realizacja osobistej styczności z dzieckiem może następować w różnej formie, również przez określenie terminów i sposobu spotkań. “

Wbrew pozorom, prawo do ustalenia lub zmiany kontaktów z dzieckiem mają nie tylko rodzice, ale i:

 • rodzeństwo,
 • dziadkowie,
 • powinowaci w linii prostej,
 • inne osoby, które sprawowały przez dłuższy czas opiekę nad małoletnim.

Forma kontaktów, o którą mogą oni wnioskować to:

 • bezpośrednie przebywanie z dzieckiem: spotkania, odwiedziny, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
 • pośrednie przebywanie z dzieckiem: porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji oraz korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, na przykład ze środków komunikacji elektronicznej.
(Materiał przy współpracy z Grzegorz Szwaciński )
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%