Zamknij

Ile kosztują szkoły w Gminie Kruszwica? Plan wydatków na 2022 rok

09:13, 15.01.2022 | budżet Kruszwicy
Skomentuj
REKLAMA

Blisko dwa tygodnie temu publikowaliśmy strukturę dochodów Gminy Kruszwica w podziale na poszczególne wpływy, subwencje i dotacje. Dzisiaj publikujemy plan wydatków w oświacie. Utrzymanie szkół oraz ich prowadzenie to jedno z najdroższych zadań samorządu.

Zadanie oświaty obejmuje dwa działy na łączną kwotę 34.300.155,91 złotych. Na kwotę składa się sama oświata i wychowanie (32.988.485,91 zł), edukacyjna
opieka wychowawcza (218.297,00 złotych) oraz wspólna obsługę jst. ZOiW (1.093.373,00 zł).

- Wydatki zaplanowano na poziomie roku ubiegłego. W planie ujęto wydatki w kwocie 603.906 zł na finansowanie części zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, które będą finansowane dotacją z Budżetu Państwa na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U z 2017r. poz. 2203), która zostanie przekazana w trakcie roku - czytamy w projekcie budżetu.

Plan wydatków obejmuje koszt w kwocie 26.040.816,91 (7 szkół podstawowych, pięć samodzielnych i 2 w zespołach, 3 świetlice szkolne, 3 stołówki szkolne i przedszkola w zespołach, Zespół Szkół Ogólnokształcących w skład, które wchodzą liceum, szkoła podstawowa oraz przedszkole, Zespół Szkół Samorządowych w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Przedszkole oraz Zespół Oświaty i Wychowania).

W 2022 roku Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Racicach otrzyma dotację w wysokości 1.392.199 złotych gdzie uczy się aktualnie 126 uczniów. Oprócz tego placówka otrzyma także dotację w kwocie 305.690 złotych na 41 dzieci, które uczęszczają do oddziału przedszkolnego.

Plan wydatków obejmuje także kwotę 121.450 złotych dla innych gmin (Miasto Inowrocław, Gmina Inowrocław i Gmina Strzelno) na finansowanie przedszkoli publicznych, niepublicznych i oddziałów przedszkolnych do których uczęszczają dzieci z Gminy Kruszwica.

- Zaplanowano kwotę 6.440.000 zł na zadanie inwestycyjne „Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej”. W latach 2020-2022 zaplanowano 6.567.920zł , w tym na opracowanie dokumentacji technicznej w 2020 roku 30.000 zł. Na rok 2021 na dokumentację i rzeczową realizację zaplanowano 97.920 zł , a na rok 2022 kwotę 6.440.000 zł (ze środków RFIL 3.650.000 zł). W ramach zadania zostaną przygotowane pomieszczenia dla dzieci przedszkolnych, wyposażona kuchnia wraz ze stołówką. Zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi spowoduje większą aktywność zawodową rodziców. Zastosowane zostaną rozwiązania mające wpływ na ograniczenie emisyjności energii elektrycznej i cieplnej - czytamy w projekcie budżetu.


Koszty Szkół Podstawowych w Gminie Kruszwica

Łączny koszt Szkół Podstawowych w nadgoplańskiej gminie wynosi 23.939.966,91 zł. Ponad 13 milionów stanowią wynagrodzenia z pochodnymi. W tym roku spora kwota (blisko 6,5 mln) trafi na wspomniane wcześniej zadania inwestycyjne).

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za kwotę 75.000 zł, pomoce dydaktyczne za 52.000 zł, energia ,woda, gaz 774.900 zł, materiały i wyposażenie (w tym olej opałowy i węgiel) 687.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 381.331 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 26.416zł.

W 7 szkołach podstawowych funkcjonuje 73 oddziały do których uczęszcza 1257 uczniów i 2 w zespole rewalidacyjno-wychowawczym. Zatrudnionych jest 175 nauczycieli na 132,05 etatu ( było 177/133,77) i 36 pracowników obsługi na 29,73 etatu ( było 34/29,59)


Koszt Oddziałów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych

Łączny koszt oddziałów według projektu na 2022 rok wynosi 1.772.887 zł. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią największą część (1.203.811 złotych).

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za kwotę 13.000 zł, pomoce dydaktyczne za 13.000 zł, energia ,woda, gaz 29.550 zł, materiały i wyposażenie 77.000 zł, (w tym olej opałowy i węgiel), pozostałe wydatki rzeczowe 9.400 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 2.759zł.

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz nr 2 w Kruszwicy, a także przy wiejskich szkołach podstawowych w Chełmcach, Polanowicach, Rusinowie, Sławsku Wielkim oraz Woli Wapowskiej. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych liczą 14 oddziałów, w tym 9 klas „0”, do których uczęszcza 262 uczniów, w tym 167 w klasach „0”. Zatrudnionych jest 31 nauczycieli na 14,81 etatu, 4 pracowników obsługi na 2,98 etatu. 

Koszt przedszkoli w Gminie Kruszwica

Łączny koszt przedszkoli wyniesie w 2022 roku 2.157.392 złotych.  Wynagrodzenia z pochodnymi obejmie 1.717.950 złotych.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za kwotę 20.000 zł, pomoce dydaktyczne za 4.000 zł, energia ,woda, gaz 116.100 zł, materiały i wyposażenie 70.000 zł, (w tym węgiel), pozostałe wydatki rzeczowe 38.400 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 2.759zł.

Wydatki obejmują dwa przedszkola, 10 oddziałów, do których uczęszcza 236 uczniów. Zatrudnionych jest 20 nauczycieli na 15,04 etatu i 11 pracowników obsługi na 9,13 etatu

Koszt świetlic szkolnych

Łączny koszt świetlic szkolnych wynosi 285.485 złotych z czego wynagrodzenia z pochodnymi wyniosą 261.249 złotych. Wydatki obejmują działalność świetlic w ZSS Nr 1 w Kruszwicy, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy i SP w Woli Wapowskiej. W świetlicach zatrudnionych jest 14 nauczycieli na 3,54 etatach .
Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela naliczono odpis na Fundusz zdrowotny w wysokości 596 zł

900 tysięcy na dowożenie uczniów

889.156 złotych na dowożenie uczniów planuje się wydać w 2022 roku w Gminie Kruszwica. Wynagrodzenia z pochodnymi wyniosą 243,254 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3200 złotych, odpis na ZFŚS 6.902 złotych oraz wydatki rzeczowe w tym dowożenie 635.800 złotych).

Dowożeniem objętych jest 496 uczniów. Dowóz odbywa się na podstawie biletów miesięcznych, wystawionych przez przewoźnika „NKA” Grzegorza Arenta.

Przy dowożeniu zatrudnionych jest 8 pracowników obsługi na 4,15 etatu.

Kosz utrzymania Liceum Ogólnokształcącego

Łączny koszt utrzymania Liceum Ogólnokształcącego wynosi 1.443.617 złotych z czego wynagrodzenia z pochodnymi wynosi 1.193.707 złotych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.191 złotych, odpis na ZFŚS (44.419 złotych), a wydatki rzeczowe 198.300 złotych.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na energię, wodę, gaz 81.000 zł, na materiały i wyposażenie 50.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 67.300 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 3.391zł.

W LO funkcjonują 4 oddziały do których uczęszcza 108 uczniów. Zatrudnionych jest 23 nauczycieli na 11,82 etatu i 5 pracowników obsługi na 2,9 etatach.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na zadanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli planuje się wydać 96.486 złotych. Na podstawie ustawy Karta Nauczyciela naliczono środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne 812.052 zł
− wynagrodzenia z pochodnymi 548.568 zł
− świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 zł
− odpis na ZFŚS 15.384 zł
− wydatki rzeczowe 244.100 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i wyposażenie 30.000 zł, na zakup środków żywności 190.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 24.100 zł. Stołówki szkolne funkcjonują przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy, przy Przedszkolu nr 1 i nr 3 w Kruszwicy. Żywieniem objęte są dzieci przedszkolne oraz z oddziałów przedszkolnych w SP Nr 2 w Kruszwicy. Żywieniem objęte są również dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną przez MGOPS w Kruszwicy. Środki na żywienie dzieci pochodzą od rodziców oraz MGOPS w Kruszwicy. W stołówkach szkolnych i przedszkolnych zatrudnionych jest 10 osób na 9,25 etatu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 60.768 zł W rozdziale tym wyodrębnione są wydatki związane z realizacją zalecanych form kształcenia dziecka niepełnosprawnego.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1.359.705 zł
− wynagrodzenia z pochodnymi 1.212.868 zł
− świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.540 zł
− odpis na ZFŚS 45.091 zł
− wydatki rzeczowe 53.000 zł
− dotacje dla Niepublicznej SP w Racicach 29.206 zł

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 942zł. W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i pomoce dydaktyczne kwotę 21000 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 32.000 zł. W rozdziale tym wyodrębnione są wydatki związane z realizacją zalecanych form kształcenia dziecka niepełnosprawnego. Zatrudnionych jest 36 nauczycieli na 6,40 etatu i 21 pracowników obsługi na 14,22 etatach.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 10.365 zł W rozdziale tym wyodrębnione są wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli za 2021 rok .

Pozostała działalność 160.606 zł

Wydatki rzeczowe obejmują zadania związane z organizowanymi konkursami przedmiotowymi, zawodami sportowymi oraz zabezpieczeniem środków na promowanie młodzieży uzdolnionej . Zabezpieczone są także środki na funkcjonowanie przyszkolnego obserwatorium astronomicznego przy ZSS nr 1 w Kruszwicy ASTROBAZA, w tym na wynagrodzenie opiekuna merytorycznego, zakup energii oraz materiałów i wyposażenia, a także pozostałych usług.

Kwota 22.400 zł to środki na projekt „Niebo nad Astrobazami” realizowany w partnerstwie z Województwem Kujawsko -Pomorskim i 12 samorządami, w których znajdują się Astrobazy. Całkowita wartość projektu, który jest realizowany przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy w latach 2019-2023 to 252.656,17 zł, w tym dofinansowanie z UE 206.656,17 zł, a wkład własny to udostępnienie sal dydaktycznych. W ramach projektu będą się odbywały zajęcia z asrofotografii, z programowania TIK, koła astronomiczno –geograficzne.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza 218.297 zł

Od 2022 roku wydatki na świetlice szkolne zgodnie ze zmianami w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji budżetowej zostały przeniesione do rozdziału 80107.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 147.891 zł
− wynagrodzenia z pochodnymi 123.238 zł
− pozostałe wydatki 24.653 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone jest w szkołach podstawowych i przedszkolach Gminy Kruszwica. Przewiduje się zatrudnienie logopedy, oligofrenopedagoga oraz rehabilitanta w wymiarze stosownym do potrzeb rozwojowych dzieci od lat 3 objętych wczesnym wspomaganiem. Zajęcia z dziećmi realizuje 7 nauczycieli na 1,43 etatu. Przewiduje się objęcie 20 dzieci wczesnym wspomaganiem.

Pomoc materialna dla uczniów 50.000 zł

Zaplanowano kwotę 50.000 zł jako wkład własny na realizację zadania pomocy materialnej dla uczniów z rodzin
najuboższych.

Pomoc materialna motywacyjna dla uczniów 20 000 zł
Zaplanowano kwotę 20 000 zł jako zabezpieczenie środków na stypendia naukowe dla uczniów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 406 zł
Na podstawie ustawy Karta Nauczyciela naliczono 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 

źródło: Budżet Kruszwicy na rok 2022

[ZT]18788[/ZT]

[ZT]18777[/ZT]

[ZT]18773[/ZT]

 

(budżet Kruszwicy)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (10)

To tam kasa idzie?To tam kasa idzie?

4 1

A skąd te Racice znalazły sie tu na liście, przeciez to nie jest szkoła państwowa tylko prywatna i jeszcze burmistrz na nią musi płacić? A skąd oni mają tyle dzieciaków, bo jak podliczyłem, to razem z przedszkolem wyszło mi 180 sztuk? Kradną te dzieci czy co? W publicznych jest co raz mniej, a u nich więcej? Czy aby cos tam jest nie tak? Jak tak dalej pójdzie, to wszyscy będą chodzic do Racic, a w Kruszwicy zostaną tylko resztki. Ale podobno tam pracuje szwagier i podobno teraz ostre inwestycje tam idą, żeby, jak by co,to,żeby było gdzie,jakby juz gdzie indziej nie szło. Takie chodzą głosy na mieście, ale to jak zwykle , duzo w tym prawdy nie ma. 03:24, 16.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ETET

3 2

Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie było klas, w których jest po sześciu albo siedmiu uczniów. Tak być nie może,że z jednej strony sięga się do kieszeni podatników, a z drugiej nie myśli ekonomicznie. Racice to przynajmniej mają konkretną ilość uczniów i pomyśleć, że jeszcze niedawno jako szkoła pod zarządem gminy świeciła pustkami. 19:41, 16.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ObserwatorNiezależnyObserwatorNiezależny

2 0

Hola, hola, hola, ale podobno Racicami teraz też rządzi urząd, tylko że pod kamuflażem. W bardzo chytry sposób kontrolę nad szkołą podobno przejęły ,,szwagry,, ,he,he. Dlatego tam jest kasa na rozwój i dobre pensje dla szwagiery i belfrów. Z tego co mówią ludzie, to podobno trzeba miec szerokie plecy , żeby dostać się tam do roboty, bo niemiłosiernie wybrzydzają. Ten taki, a ten siaki, ten kudłaty, a ten pręgowany, nie każdego łykają do roboty. A jak ktos ma jeakieś gorzkie żale do dyrektorstwa i rady nadzorczej, to jest podobno grzecznie proszony o poszukanie sobie nowej drogi życia he,he. Tak to można sobie funkcjonowac pod ochronką rządową i szkółkę rozwijać, a nie tak jak u nas w publicznych szkołach na nic nigdy nie makasiorki, bo podobno prawie wszystko musi iśc do Racic he,he. Nam się wydaje , że to chyba przesada co ludzie mówią o tym, ale prawda może też leżeć gdzieś po środku, to tak by wypadało ,że mniej więcej na krzyżówce w Polanowicach. 23:23, 16.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Nie widać nadzieiNie widać nadziei

3 0

W oświacie nie ma żadnej zmainy już od dziesięcioleci. Tadek miał tę odwagę i restrukturyzował oświatę,co prawda według swojego widzimisię,ale jednak koszty ograniczał.Teraz jest inaczej ,małe szkółki generują potężne koszty w gminie,ale nie ma nawet pół słowa o ich likwidacji, dlatego że tam jest duzo wyborców i nie mozna stracic ich głosów w wyborach.Mało tego,tam się inwestuje w boiska Orliki i inne triki wyborcze. Mozna 10 lat nic nie robić, można, ale nie mozna likwidowac bazy wyborców,a to kosztuje. Koszty to utrzymywanie i inwestowanie w szkoły, które nawet nie maja niektórych klas ,bo nie było dzieci w tym roczniku(Polanowice),budowa boisk i hal sportowych na bezludziach i zadupiach. No i można bezkarnie podnosić sobie pensje i diety ,a ludziom podatki i opłaty.Kiedy to się wreszcie skończy? Czy dopiero wtedy, gdy jeden gościu w okularach, na rowerze i w garniturku pójdzie dobrowolnie na emeryturę za kolejnych 10 lat? 21:30, 17.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


Eryk Eryk

3 0

Gmina chyba monitoruje ilość urodzeń i widzi, że w następnych latach liczba dzieci w szkołach się zwiększy, bo jeżeli znów będzie 50 mniej, to po co tyle szkół. Ta bezradna Rada nie może ciągle sięgać do kieszeni coraz biedniejszego podatnika. 14:31, 22.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Popieram ErykaPopieram Eryka

1 1

PEWNIE,PEWNIE, już tam szwagry czuwają, żeby się dzieci rodziły w odpowiednich miejscowosciach i ilościach. A potem cyk je zabukować do odpowiedniej szkółki pod protektoratem. U nas dzieci jeszcze są w brzuchu u mamusi, a już mają przydziały do placówek pod protektoratem dueciku szwagrowskiego he,he. My jesteśmy tanie dranie,dranie tanie niesłychanie. My dwaj, Oba cwaj, nie mamy nic, a mamy raj. 15:59, 22.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

TygTyg

0 1

Co wy wypisujcie za bzdury każdy ma prawo wyboru gdzie jego dziecko pójdzie do szkoły jeżeli rodzic jest mądry to nie będzie pod naciskiem osób drugich tylko sam podejmie odpowiednią decyzje 09:32, 23.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Ile kosztują szkoły?Ile kosztują szkoły?

1 0

Zdecydowanie za dużo. Ale nikt nie stara się nawet ograniczać niepotrzebnych kosztów. 17:55, 23.01.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Oszczędny Oszczędny

1 0

Pieniądze podatników wydaje się lekką ręką, a sobie przyznaje się wysokie podwyżki. 20:08, 23.01.2022


REKLAMA
0%